Regulamin

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych „Nasza Stronka”, działających pod adresem https://www.nasza-stronka.pl
 • Usługodawca – właściciel serwisu będący osobą fizyczną – Daniel Bąkowski
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Zamawianie usług

 • Strony internetowe:
  • Zamówienia na strony internetowe są przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza wyceny dostępnego na stronie Serwisu.
  • Po uzyskaniu wyceny, Usługobiorca może podpisać umowę, co stanowi formalne potwierdzenie zlecenia.
 • Usługi graficzne:
  • Usługi graficzne oferowane przez serwis podlegają ustalonym cenom, dostępnym na oficjalnej stronie serwisu.
  • Zamówienie usługi graficznej wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku dostępnego na stronie internetowej serwisu oraz przesłania niezbędnych materiałów, takich jak zdjęcia, logo czy inne elementy, niezbędne do świadczenia usługi.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania wpłaty zgodnie z podanymi stawkami przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
  • W przypadku zamówień na usługi graficzne, Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub do dostarczenia produktu końcowego o niższej jakości, jeżeli dostarczone materiały są niskiej jakości, niejednoznaczne, lub nie spełniają minimalnych wymagań technicznych określonych przez serwis.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do staranności przy przesyłaniu materiałów, ponieważ jakość przesłanych materiałów może wpływać na ostateczny rezultat usługi. W przypadku niskiej jakości dostarczonych materiałów, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezadowalające efekty końcowe i nie przysługuje usługobiorcy prawo do zwrotu kosztów ani reklamacji związanej z jakością świadczonej usługi graficznej.
 • Prowadzenie mediów społecznościowych:
  • Ceny za usługi prowadzenia mediów społecznościowych są jawne i dostępne na stronie.
  • Usługobiorca może złożyć zamówienie, wypełniając odpowiedni wniosek i podpisując umowę zgodnie z wybranym pakietem usług.
 • Doradztwo:
  • Zamówienie doradztwa wymaga wypełnienia wniosku razem z zapytaniem dotyczącym potrzeb Usługobiorcy.
  • Po złożeniu wniosku, Usługobiorca otrzyma wycenę usługi, na podstawie której podejmuje decyzję o skorzystaniu z doradztwa.
 • Usługi inne:
  • Szczegóły dotyczące innych usług dostępne są na stronie Serwisu. Aby skorzystać z tych usług, Usługobiorca powinien zapoznać się z informacjami i postępować zgodnie z podanymi tam wskazówkami.

VI. Akcje Charytatywne

 • Serwis regularnie prowadzi coroczną akcję charytatywną, odbywającą się w miesiącu grudniu.
 • W ramach tej akcji, 2,5% dochodu generowanego ze wszystkich transakcji przekazywane jest na wsparcie leczenia dzieci i młodzieży dotkniętych chorobami onkologicznymi.
 • Środki zebrane w ramach akcji charytatywnej są przekazywane do sprawdzonych organizacji charytatywnych lub szpitali specjalizujących się w leczeniu dzieci i młodzieży chorych na raka.
 • Szczegółowe informacje na temat przekazywania środków, w tym potwierdzenia dotacji oraz aktualne wyniki akcji charytatywnej, są publikowane na oficjalnej stronie serwisu.
 • Każdy użytkownik serwisu ma możliwość śledzenia postępów i efektów akcji charytatywnej, co wspiera transparentność procesu.

VII. Promocje

 1. W określonych okresach serwis może oferować promocje na wybrane usługi. Warunki i szczegóły promocji będą jasno określone w danym okresie i dostępne dla użytkowników serwisu. Wszelkie korzyści związane z promocjami podlegają zasadom opisanym w warunkach danej promocji.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub ich anulowania w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany będą obowiązywały tylko dla nowych transakcji.
 3. Promocje nie łączą się, chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej. W przypadku konfliktu warunków promocji z warunkami ogólnymi, zastosowanie mają warunki promocji.
 4. Promocje nie podlegają zwrotom ani wymianie, chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania korzyści wynikających z promocji w przypadku stwierdzenia nadużycia lub niezgodności z warunkami promocji.
 6. Uczestnictwo w promocjach jest dobrowolne, a użytkownik serwisu decyduje się na udział w promocji na własną odpowiedzialność.

VIII. Bony Rabatowe

 1. Użytkownicy serwisu mogą uzyskiwać bony rabatowe jako część promocji, nagród lojalnościowych lub innych akcji marketingowych organizowanych przez serwis.
 2. Warunki uzyskania i wykorzystania bonów rabatowych będą określone w danym programie promocyjnym lub regulaminie dotyczącym bonów.
 3. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na środki finansowe, nie są przedmiotem zwrotu ani nie mogą być przenoszone na inne konto użytkownika.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania bądź modyfikacji bonów rabatowych w przypadku stwierdzenia nadużycia lub niezgodności z warunkami ich przyznania.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków korzystania z bonów rabatowych oraz do zaznajamiania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi programów promocyjnych oferowanych przez serwis.

IX. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

X. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpisów i artykułów
  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

XI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IPTyp przeglądarkiRozdzielczość ekranuPrzybliżona lokalizacjaOtwierane podstrony serwisuCzas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisuRodzaj systemu operacyjnegoAdres poprzedniej podstronyAdres strony odsyłającejJęzyk przeglądarkiPrędkość łącza internetowegoDostawca usług internetowychAnonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • PłećWiekZainteresowania
   Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

XII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

XIII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XIV. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w SerwisieWysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@nasza-stronka.plPoprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 692 156 185
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

Ostatnia modyfikacja niniejszego Regulaminu Serwisu została wprowadzona dnia 01 Luty 2024. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na oficjalnej stronie internetowej serwisu. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnych postanowień Regulaminu.